25.05. Den daňové svobody 2018

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2018 připadá Den daňové svobody na 22. květen (loni na 29. květen). Zdroj: Liberální institut

24.05. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

22.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2018. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

21.05. Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.

18.05. ELDP za rok 2017

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2017 odevzdejte ČSSZ do 30. května 2018. Návody:
1) ELDP za rok 2017
2) ELDP – ePodání

17.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

15.05. GDPR v Účtu

Seznamte se s možnostmi programu v oblasti GDPR.

15.05. Absurdita roku 2018

Za vítěze ankety Absurdita roku 2018 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeno zadržování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu. Finanční správa zareagovala článkem Absurdita roku je opravdu absurdní.

11.05. Skupiny prací

Obecné charakteristiky skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy a příklady prací ve skupinách podle oborů najdete v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

10.05. Hesla a práva

Jak zaheslovat program a nastavit uživatelská práva. Uživatel, vstupní heslo, administrátor, blokované agendy, startovací klávesy, účtovaná firma. Příklady.

09.05. Upozornění k tiskopisu přiznání k DPFO

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2018 již v průběhu roku 2018, že mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2017 MFin 5405 vzor 24 a související přílohy, nebo zkrácený tiskopis MFin 5405/D vzor 2. Nelze podat pomocí aplikace EPO.

Odchylky oproti roku 2017: ř59 solidární zvýšení daně od 1.438.992 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte až do výše 12.200 Kč/dítě, ř72 daňové zvýhodnění na první dítě je 1.267 Kč/měs., ř75 příjem pro daňový bonus alespoň ve výši 73.200 Kč, příloha číslo 1 a číslo 2 – výdajové paušály lze uplatnit pouze ve snížených limitech.

04.05. Zasílání informace o dani z nemovitých věcí datovkou

Finanční správa zavádí od letošního roku novou službu spočívající v zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí fyzickým osobám do datové schránky fyzické osoby, případně do datové schránky podnikající fyzické osoby. Zpráva obsahuje informaci o výši daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu. Fyzické osobě s datovou schránkou již nebude zasílána složenka.

04.05. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

30.04. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

27.04. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:

Podrobnosti v informačním letáku.

26.04. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

24.04. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

23.04. Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

20.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, nejpozději do 3. května Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu. Termíny 1.8. (ČSSZ), resp. 2.8. (ZP) platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ do 2.5., ZP do 30.4.).

17.04. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.04. Souhrnné hlášení – ePodání

Souhrnné hlášení k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

13.04. Daňová přiznání za rok 2017

Lidé letos odevzdali 1.63 mil. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Elektronickou formu podání zvolilo 16 % poplatníků. Zdroj: Finanční správa ČR

12.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

11.04. Kontrolní hlášení – ePodání

Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup na daňovém portálu. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

10.04. Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

09.04. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

06.04. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

05.04. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

04.04. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

03.04. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05