Datové schránky – hlášení „Nadřízené připojení bylo uzavřeno ...“

Od 1. 9. 2018 byla ukončena podpora starších verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS ve verzi 1.0 a 1.1 pro komunikaci s datovými schránkami. Pokud se vám při pokusu o odeslání epodání přes datové schránky objeví výše uvedené hlášení, je nutné aktualizovat Účto 2018 na verzi 6.

Postup aktualizace: Spusťte Účto 2018 a zvolte Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta. V případě hlášení „Nepodařilo se navázat spojení...“ volte Ostatní /Parametry /Další... /Programy a nastavte volbu Automatické aktualizace pomocí UCTOOL2/UctoFTP2 na A a aktualizaci opakujte.

23.10. Redukční hranice 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2019 takto:

a) první redukční hranice činí 1.090 Kč (1.000 Kč v roce 2018),
b) druhá redukční hranice činí 1.635 Kč (1.499 Kč v roce 2018),
c) třetí redukční hranice činí 3.270 Kč (2.998 Kč v roce 2018).

Sdělení vyšlo pod číslem 237/2018 Sbírky předpisů.

22.10. Opravný daňový doklad

Jak vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Jak zapsat do financí přijatý dobropis.

19.10. Kalkulačky dávek a náhrad pro rok 2019

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2019 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2019.

17.10. Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

15.10. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

12.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:
1. do částky 2.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob,
2. do částky 2.499 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.

10.10. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

08.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

05.10. Odstavení provozu ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ od pátku 5. 10. 2018 cca 14 hod. do pondělí 8. 10. 2018 cca 9 hod. odstaven. Po dobu této odstávky nebude možné zasílat e – Podání na VREP/APEP (Veřejné rozhraní pro ePodání). Podání zaslaná prostřednictvím ISDS (Informační systém datových schránek) nebudou DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol o výsledku zpracování). Po náběhu celého systému bude opět možné zasílat ePodání prostřednictvím VREP/APEP a ePodání zaslaná prostřednictvím ISDS budou postupně zpracována. Zdroj: ČSSZ

03.10. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60, 80 či 100 % průměrného výdělku.

02.10. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.25 % na 1.50 %. Změna je účinná od 27. září 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

01.10. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.

27.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu. Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

26.09. Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

24.09. Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

21.09. Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Příklad: Zvolte /Vyhledávání ve Veklep, zadejte Název materiálu „minimální mzdě“ a podívejte se na současný stav výše minimální mzdy pro rok 2019.

19.09. Plnění osvobozená od daně

Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

17.09. Stav banky nesouhlasí se skutečností

Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.

14.09. Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Penzijní připojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

13.09. Výdajové paušály „postaru“ neschváleny

Skupina poslanců ODS navrhla zvýšení limitů výdajových paušálů na dvojnásobek oproti současnému stavu (navrácení limitů do výše roku 2016). Návrh z února 2018, jako sněmovní tisk 77, byl ve 3. čtením dne 12. září zamítnut.

12.09. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

10.09. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

06.09. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující 7.177 Kč. Postup v Účtu.

04.09. Nový SSL certifikát EET

Finanční správa rozesílá informaci o výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení se systémem EET. K této změně dojde 10. 9. 2018. Podle našich testů je Účto 2018 (verze 6) na změnu certifikátu připraveno. Aktuální verzi účta 2018 lze stáhnout a nainstalovat z nabídky Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2018 nebo zde.

03.09. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

31.08. eObčanka a daně

Po přihlášení na Portál občana pomocí elektronického občanského průkazu bude možné od 1. 9. přejít na Daňový portál a podat jeho prostřednictvím například přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Údaje o přihlášeném uživateli se vyplní automaticky. Více v tiskové zprávě Finanční správy ČR.

29.08. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

27.08. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

24.08. Souhrnné hlášení – ePodání

Souhrnné hlášení k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

22.08. Faktura v režimu přenesení daně

Jak vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, aby splňovala všechny náležitosti dané zákonem. Postup v Účtu.

21.08. Ukončit Účtenkovku?

Zajímavé hodnocení Účtenkovky připravil Podnikatel.cz. Čtěte „Účtenkovka neplní cíle, je načase tuto celonárodní Matějskou pouť ukončit“.

20.08. Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Různé výsledky jsou způsobeny zaokrouhlením koeficientu pro výpočet DPH z ceny včetně daně. Postup v Účtu.

16.08. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2017

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017. Porovnání s předchozími roky.

14.08. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.00 % na 1.25 %. Změna je účinná od 3. srpna 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %) .

13.08. Krácení odpočtu DPH podle § 76

Postup pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně na vstupu podle § 76. Kdy se krátí odpočet. Příklad zápisu, zálohový a vypořádací koeficient.

09.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 2.Q.2018, je 1.Q.2018, pro nárok na dávky ve 3.Q.2018, je 2.Q.2018 atd.

08.08. ePodání pro zdravotní pojišťovnu

Při odeslání měsíčního přehledu (PPZ) či hromadného oznámení (HOZ) na portál ZP se může objevit hlášení „Chyba: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Došlo k neočekávané chybě při odeslání“, „Chyba: Kořenový element chybí“ nebo "Chyba zpracování souboru: Soubor obsahuje chyby". Řešením je stažení a instalace aktualizace Účta2018.

08.08. ČSSZ: Informace pro studenty a absolventy

Čerství absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít platit pojistné na sociální zabezpečení. To však záleží na konkrétní situaci. ČSSZ proto přináší vybrané příklady z praxe. Základní informace pro studenty o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského a důchodového pojištění a nárocích na dávky shrnuje leták Sociální zabezpečení – informace pro studenty.

07.08. Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

  1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999. Opravte Datum vyhotovení. Typ a důvody pro podání následného kontrolního hlášení ponechejte nevyplněné.
  2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
  3. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

03.08. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

01.08. Druhý účet

Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10