01. 10. 2012, Ing. Petr Kučera
Podmínky odpočtu DPH při změně režimu. Postup v programu Účto - parametry, daňové přiznání, úprava výsledku pro daň z příjmů.

Plátce má nárok na odpočet daně při změně režimu podle § 79 ZDPH.

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ

 1. Obchodní majetek je evidovaný ke dni registrace (den účinnosti uvedený na osvědčení o registraci).
 2. Majetek byl pořízen v období 12 měsíců před dnem registrace.
 3. Na nákup majetku jsou k dispozici daňové doklady či doklady o koupi vystavené plátcem.
 4. Nárok se uplatní v prvním přiznání za první zdaňovací období po dni registrace.

Plátce má nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které je k datu registrace jeho obchodním majetkem. Plátce má nárok na odpočet daně i u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně jeho obchodním majetkem není, pokud se stalo součástí hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu registrace jeho obchodním majetkem jsou. Obdobně má plátce nárok na odpočet daně při dovozu zboží a při pořízení nemovitosti.

Plátce má nárok na odpočet daně u služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace obchodním majetkem plátce. Plátce má nárok na odpočet daně i u služeb, které mu byly poskytnuty za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně obchodním majetkem plátce nejsou, pokud se staly součástí hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu registrace obchodním majetkem plátce jsou.

PŘÍKLADY

Den účinnosti registrace je 1. 3. 2012. Zboží, drobný majetek i dlouhodobý hmotný majetek bude používán výhradně k neosvobozeným ekonomickým činnostem.

 1. Plátce má na skladě zásoby za 12000 Kč včetně daně nakoupené 1. 5. 2011 až 28. 2. 2012 od plátce. Má nárok na uplatnění odpočtu. Daň bude vypočtena z pořizovací ceny.
 2. Plátce má v evidenci počítač (drobný majetek) za 6000 Kč včetně daně nakoupený 30. 11. 2011 od plátce. Má nárok na uplatnění odpočtu. Daň bude vypočtena nejspíše z ceny obvyklé opotřebovaného drobného majetku.
 3. Plátce má v evidenci osobní automobil (dlouhodobý hmotný majetek) za 240000 Kč včetně daně nakoupený 30. 11. 2011 od plátce daně. Má nárok na uplatnění odpočtu. Daň bude činit 4/5 (majetek pořízen v předchozím roce) daně vypočtené z pořizovací ceny, tj. 32000 Kč.

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO

 1. Změna parametrů: V parametrech firmy (Ostatní /Parametry /Firma) uveďte u "Plátce DPH?" A.
 2. Řádek 45 v přiznání k DPH: Vypočtený nárok na odpočet daně při změně režimu zapište v menu /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 17 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje do řádku „45 Korekce odpočtu daně“.
 3. Úprava z hlediska daně z příjmů: Odpočet u zásob je zdanitelným příjmem, odpočet u dlouhodobého majetku je zdanitelným příjmem nebo se o vrácenou daň sníží vstupní cena majetku (podrobnosti v pokynu GFŘ D-6). Doporučujeme celou částku odpočtu při změně režimu zahrnout do částek zvyšující výsledek hospodaření, tj. do /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapsat řádek např.:
  Datum   Text            Typ Částka  DoDeníku?
  --------------------------------------------------------------
  01.03.2012 vratka DPH při změně režimu P  35000.00   A
  
 4. Přecenění majetku: Zásoby není potřeba přeceňovat. Vstupní cenu dlouhodobého majetku měnit nemusíte (viz GFŘ D-6).